Prirodne ljepote Vlašića

RIJEKA UGAR Rijeka Ugar je desna pritoka Vrbasa. Izvire pod obroncima Vlašića na sjeverozapadnoj strani i u velikom padu dubi kaskadno korito, stiješnjeno kamenim blokovima, sabirući usput vode iz mnoštva potoka, vododerina i planinskih vrela. Ukupna dužina toka je 44,25…