Klima na Vlašiću – Babanovcu

Planina Vlašić ima planinsku klimu, sudeći po nadmorskoj visini, položaju između Jadranskog mora na jugu i Panonije na sjeveru. Prosječna ljetna temperatura je 14,2*C (60,8*F). Sa druge strane, prosječna zimska temperatura je 1*C ( 29*F). Snijeg pada svake godine i zadržava se do pet mjeseci sa visinom u prosjeku od 1,5 – 2,1m, sa malim brojem olujnih dana. Što se tiće padavima tokom ljeta, u principu oni su  neravnomjerno raspoređeni tokom cijelog ljeta. Zna se dogoditi da kišni dani traju i do dvije sedmice bez prestanka, no zato se i dani bez kiše protegnu čak i duže.

FLORA NA VLAŠIĆU 
Geografski položaj, raščlanjenost reljefa, kao i geološka prošlost daju njenoj flori posebno i osebujno obilježje. Tu se susreču i ukrštavaju dvije velike florne oblasti: euro-sibirska i elementi irano-turanske, te tako floru na Vlašiću karakterizira mnogolikost i šarenilo flornih elemenata. Prema katalozima bosansko-hercegovačkog herbara Sarajevskog muzeja utvrđeno je da do danas na Vlašiću ima mnogo endemskih vrsta kao i jako ugroženih vrsta biljaka u BiH. Posebnu karakteristiku flore Vlašića čini i njena starost, odnosno postojanje veoma starih, reliktnih vrsta, koje su se, posebno povoljnim prilikama, tu sačuvale od najstarijih vremena diluvijalnih glacijacija pa sve do današnjih vremena.

VEGETACIJA NA VLAŠIĆU
Kao što je flora Vlašića osebujna i mnogolika, tako se i njena vegetacija odlikuje velikim šarenilom zajednica. Vegetacija Vlašića, s obzirom na geografske, geološke, klimatske i historijske prilike i uslove pokazuje znatnu horizontalnu i vertikalnu raščlanjenost.